دانلود ترجمه مقاله مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی

دانلود ترجمه مقاله مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی 
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد 
سال انتشار:2012
تعداد صفحه ترجمه:16
تعداد صفحه فایل انگلیسی:7

 موضوع انگلیسی :A newprobabilitymodelforinsuringcriticalpathproblem
with heuristicalgorithm
موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی
چکیده انگلیسی:In ordertoobtainanadequatedescriptionofriskaversionforinsuringcriticalpathproblem,thispaper
develops anewclassoftwo-stageminimumriskproblems.The first-stage objectivefunctionisto
minimize theprobabilityoftotalcostsexceedingapredeterminedthresholdvalue,whilethesecond-
stage objectivefunctionistomaximizetheinsuredtaskdurations.Forgeneraltaskduration
distributions, weadaptsampleaverageapproximation(SAA)methodtoprobabilityobjectivefunction.
The resultingSAAproblemisatwo-stageintegerprogrammingmodel,inwhichtheanalytical
expressionofsecond-stagevaluefunctionisunavailable,wecannotsolveitbyconventionaloptimiza-
tion algorithms.Toavoidthisdifficulty,wedesignanewhybridalgorithmbycombiningdynamic
programmingmethod(DPM)andgenotype-phenotype-neighborhoodbasedbinaryparticleswarm
optimization (GPN-BPSO),wheretheDPMisemployedto find thecriticalpathinthesecond-stage
programmingproblem.Weconductsomenumericalexperimentsviaacriticalpathproblemwith30
nodes and42arcs,anddiscusstheproposedriskaversemodelandtheexperimentalresultsobtainedby
hybridGPN-BPSO,hybridgeneticalgorithm(GA)andhybridBPSO.Thecomputationalresultsshowthat
hybridGPN-BPSOachievesthebetterperformancethanhybridGAandhybridBPSO,andtheproposed
critical pathmodelisimportantforriskaversedecisionmakers
چکیده فارسی:برای بدست آوردن شرح کافی در مورد ریسک مخالفت با ضمانت مشکل مسیر بحرانی، این مقاله رده جدیدی از مسائل ریسک حداقل دو مرحله ای توسعه می دهد. تابع هدف مرحله اول برای به حداقل رساندن احتمال وجود هزینه های مجموع متجاوز از مقدار آستانه از پیش تعیین شده است، در حالی که کار تابع هدف مرحله دوم به حداکثر رساندن طول مدت وظیفه تضمین است. برای توزیع دوره وظیفه عمومی، ما روش تخمین میانگین نمونه (SAA) را برای تابع هدف احتمال اتخاذ می کنیم. مسأله SAA منتج شده یک مدل برنامه نویسی صحیح دو مرحله ای است، که در آن نمود تحلیل از تابع ارزش مرحله دوم قابل دسترس نیست، و ما نمی توانیم آن را با الگوریتم های بهینه سازی مرسوم حل کنیم. برای جلوگیری از بروز این مشکل، ما الگوریتم پیوندی جدیدی با تلفیق روش برنامه نویسی پویا (DPM) و مجاورت ژنوتیپ-فنوتیپ مبنی بر بهینه سازی گروه حروف باینری (DPN-BPSO) طراحی کرده ایم که در آن DPM برای یافتن مسیر بحرانی در مسأله برنامه نویسی مرحله دوم به کار رفته استو ما چند آزمایش عددی از طریق مسأله مسیر بحرانی یا 30 گره و 42 کمان انجام داده ایم و در مورد مدل مغایر ریسک و نتایج تجربی حاصل شده با GPN-BPSO پیوندی، الگوریتم ژنتیک پیوندی (GA) و BPSO پیوندی بحث کرده ایم. نتایج محاسباتی نشان می دهند که GPN-BPSO به عملکرد بهتری نسبت به GA پیوندی و BPSO پیوندی دست می یابد، و مدل مسیر بحرانی پیشنهادی برای تصمیم گیرندگان مخالف ریسک مهم است


محصولات مرتبطارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09210368512.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 100
  •   تعداد محصول: 28,300
  •   بازدید امروز : 36,556
  •   بازدید هفته گذشته: 330,574
  •   بازدید ماه گذشته: 1,467,027