بهترین و کاملترین جزوه حفاضت کاتدی

بهترین و کاملترین جزوه حفاضت کاتدی

 

-1 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﻮردﮔﻲ

-2 ﺧﻮردﮔﻲ

-3 ﭘﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

-4 ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ

-5 ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺧﻮردﮔﻲ

-6اﻧﻮاع ﺧﻮردﮔﻲ

-7 ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﻮردﮔﻲ

-8 ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻓﻠﺰی و آﻟﻲ ، رﻧﮕﻬﺎ و ﺟﻼﻫﺎ

-9 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ زﻧﮓ زدن آﻫﻦ

-10 ﺣﻠﺒﻲ و آﻫﻦ ﺳﻔﻴﺪ )آﻫﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه (

-11 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻫﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی روی در آﻫﻦ ﺳﻔﻴﺪ )آﻫﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه (

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی :                               22

-1-2ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ                                22

-2-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی                       23

-3-2اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی                         28

-4-2ﻣﺪار ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی                       30

-5-2ﺗﺴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی               31

-6-2 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻣﻴﻦ                         33

 

ﺑﺨﺶ دوم

 

-1-7-2 ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺪﻫﺎی ﻓﺪاﺷﻮﻧﺪه                        38

-1-1-7-2 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی ﺑﻪ روش آﻧﺪﻫﺎی ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪه        40

-2-1-7-2اﻧﻮاع آﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در روش ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪه             41

-3-1-7-2 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ آﻧﺪ:                         43

-4-1-7-2 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﺪﻫﺎی ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪه                 45

-5-1-7-2 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن و اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ                  46

-6-1-7-2 ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﺪﻫﺎی ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪه                      46

-7-1-7-2ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی    

2 ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﺮ آﻧﺪی و ﻧﺼﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ -9-2 ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ Cable) And (Wire

-10-2 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی

-11-2 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -12-2اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ -13-2 ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی -14-2 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﻮط -15-2 ﻋﺎﻳﻖ ﻧﻤﻮدن ﻓﻠﻨﺞ

-16-2 ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻼﻓﻬﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ) (casing

-17-2 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ

-18-2 ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﻒ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺎزی

-19-2 ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪی

-1-19-2 ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان -2-19-2 ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان -3-19-2 ﺧﻮردﮔﻲ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ در ﻓﻠﻨﺠﻬﺎی ﻋﺎﻳﻖ

-20-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﺪی وﻛﺎﺗﺪی

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

                      


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت:09054820692 .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 111
  •   تعداد محصول: 34,372
  •   بازدید امروز : 29,708
  •   بازدید هفته گذشته: 316,959
  •   بازدید ماه گذشته: 1,042,839