💢درس آموزی از حوادث فرآیندی💢

💢درس آموزی از حوادث فرآیندی💢

فهرست
برخی از اشتباهات در طی زمان تبدیل به یک حادثه می شوند ............................................................................... 11
" چه اتفاقی می افتد اگر ؟ " سوالی مهم برای بررسی خطر.................................................................................... 12
درس آموخته های ایمنی فرآیند از حریق کشتی ..................................................................................................... 13
کار گرم ، تنها جوشکاری ، برشکاری و سنگ زنی نیست ........................................................................................ 14
لوله های – Dead Legخطری دیگر در مقابل دیدگان ! .......................................................................................... 15
برخی موارد در نقشه ها و دستورالعمل های عملیاتی ذکر نشده بود ...................................................................... 16
آگاهی از وضعیت موجود : راهی برای پرهیز از خطاها .............................................................................................. 17
بیستمین سالگرد انتشار نشریه ایمنیِ فرآیندِ ) (Beaconمبارک.......................................................................... 18
چگونه متوجه می شوید تجهیزات ایمنی شما کار می کنند؟ ................................................................................... 19
آیا واقعا بینی شما تشخیص میدهد؟ احتمالاً نه!........................................................................................................ 20
انفجار یک مخزن با محتویات ” عمدتاً آب “ .............................................................................................................. 21
امنیت سایبری و بهره برداری در صنایع شیمیایی .................................................................................................... 22
خطر احتراق گرد و غبار در همه جا وجود دارد!......................................................................................................... 23
وضعیت نادرست شیر ) (Valveمی تواند باعث حوادث جدی شود......................................................................... 24
خاطرۀ تلفات اخیر ناشی از نیتروژن هنوز زنده است................................................................................................ 25
اجازه ندهید ونتِ های تخلیه در شرایط اضطراری، خود تبدیل به نقطه خطر شوند ............................................... 26
تخلیه الکتریسته ساکن اغلب باعث احتراق می شود ............................................................................................... 27
شناسایی مواد – اولین گام در سیستم ایمنی فرآیند ............................................................................................... 28
حوادث ناشی از واکنش شیمیایی هر جایی ممکن است رخ دهد! ............................................................................ 29
همه ارتعاشات در تجهیزات فرآیندی خوب نیستند ................................................................................................. 30
مواد شیمیاییِ خطرناکی که از دید مخفی هستند..................................................................................................... 31
خطرات مواد ضد عفونی کنندۀ دست در خانه و محل کار......................................................................................... 32
قبل از انجام کار گرم، آزمایش حد پائین قابل اشتعال ) (LFLدر چه مکان هایی باید انجام شود؟ ......................... 33
توقف های فرآیندی :تهدیدی برای ایمنی فرآیند..................................................................................................... 34
آیا ولو Fail Openمی تواند بصورت Fail Closedعمل کند؟ ................................................................................ 35
کارِ مجاز – یک دلیل خاص ......................................................................................................................................... 36
زنجیره ای از خطرات پنهان ........................................................................................................................................ 37
کامیون های مکنده احتمال آتش سوزی و انفجار دارند!........................................................................................... 38
کلمه ای کوچک با قدرت بسیار زیاد – پرسیدن!!...................................................................................................... 39
مفهوم ضبط و ربط بیش از « زیبایی » است – موضوع ایمنی است.......................................................................... 40
اشیاء پرنده شناخته شده............................................................................................................................................ 41
آن دکمه چه کاری انجام می دهد؟ ............................................................................................................................. 42
عکس العملِ کند در سیستم های کنترل- نشانۀ هشدار.......................................................................................... 43
مسیر و تجهیز مسدود شده – دردسری مضاعف ...................................................................................................... 44
خطرات پنهان .............................................................................................................................................................. 45
نشت جزئی فاجعه به بار می آورد............................................................................................................................... 46
خوردگی در زیر عایق.................................................................................................................................................. 47
آیا با علائم و تابلوهای هشدار دهنده احاطه شده اید؟ ............................................................................................. 48
اگر وسیله ابزار دقیق نادرست، عدد صحیح را نشان دهد چه می شود؟ ................................................................. 49
خرابی پنهان ولو توپی )50............................................................................................. (Ball Valve
تجهیزات حیاتی ایمنی باید آماده به کار باشند!........................................................................................................ 51
داستان های ایمنی فرآیند.......................................................................................................................................... 52
خرابی های همزمان ناشی از یک علت مشترک......................................................................................................... 53
انرژی خطرناک!............................................................................................................................................................ 54
اگر فرآیندتان متفاوت عمل کند چه می شود؟.......................................................................................................... 55
چه اتفاقی می افتد اگر همزن خراب شود؟ ................................................................................................................ 56
آیا خنک سازی بیش از حد می تواند باعث واکنش مهار نشدنی ) (Runawayدر راکتور شود؟........................... 57
پروانه های کار – به محدودۀ انجام کار توجه کنید.................................................................................................... 58
زیر ساخت ها و تاسیسات فرایندی قدیمی ............................................................................................................... 59
حس آسیب پذیری داشته باشید................................................................................................................................ 60
گزارش دهی و بررسی شبه حوادث ............................................................................................................................ 61
واکنش های غیر قابل کنترل به علت آلودگی............................................................................................................ 62
آیا ممکنه واحد شما تحت تاثیر حوادث طبیعی قرار گیرد؟ ..................................................................................... 63
گازهای مایع................................................................................................................................................................. 64
پاکسازی ) (Purgingاتاقک ها در محیط های خطرناک ........................................................................................... 65
آیا هشدارهای اعلام خطر واقعی هستند؟ ................................................................................................................. 66
عجله کردن باعث اتلاف و نابودی می شود! ............................................................................................................... 67
لوله کشی آسیب پذیر................................................................................................................................................. 68
مدیریت تغییر .............................................................................................................................................................. 69
بررسی حادثه ناشی از نقص در خط لوله بخار ............................................................................................................ 70
مخازن پوسیده ............................................................................................................................................................ 71
آیا مطمئن هستید که ظرف فرآیندی خالی است؟.................................................................................................... 72
ولی درجه حرارت پائین تر از نقطه اشتعال بود!......................................................................................................... 73
مخلوط کردن مواد ناسازگار در مخازن ذخیره ........................................................................................................... 74
خطرات افزایش غلظت اکسیژن.................................................................................................................................. 75
یکبار دیگر – منابع احتراق......................................................................................................................................... 76
ایمنی فرآیند در آزمایشگاه........................................................................................................................................ 77
آیا می توانیذ تغییر لازم را تشخیص دهید؟.. ........................................................................................................... 78
مقدار کمی الکتریسیتٍه ساکن می تواند آتش بزرگی ایجاد کند!.............................................................................. 79
آگاهی از سازگاری مواد شیمیایی............................................................................................................................... 80
واکنش مواد شیمیایی خطرناک در منزل ................................................................................................................... 81
تکرار دوباره حوادث .................................................................................................................................................... 82
مسدود بودن شعله گیر باعث انفجار شد ................................................................................................................... 83
تجهیز ایمنی یا تجهیز کنترلی ؟................................................................................................................................. 84
هنوز هم مخازن سرریز شدن می شوند! .................................................................................................................... 85
خطرات هیدرات........................................................................................................................................................... 86
شیلنگ نامناسب باعث نشت آمونیاک شد................................................................................................................ 87
آب ، همه جا آب .......................................................................................................................................................... 88
بارگیری و تخلیه مواد خطرناک .................................................................................................................................. 89
آمادگی عملیاتی .......................................................................................................................................................... 90
هوشیار باش چه زمانی باید محل حادثه را ترک کنی ............................................................................................... 91
انجام عملیات............................................................................................................................................................... 92
یکپارچگی مکانیکی .................................................................................................................................................... 93
روش های انجام کار ایمن ............................................................................................................................................ 94
جزئیات در ایمنی فرآیند مهم هستند ....................................................................................................................... 95
این افراد چه کسانی هستند ؟ .................................................................................................................................... 96
فرآیند ریسک چیست ؟ ............................................................................................................................................. 97
حادثه فاجعه بار LPGدر 30سال قبل...................................................................................................................... 98
انفجار گرد و غبار – این خطر را حذف کنید ............................................................................................................. 99
نقش شما در شناسایی خطر و ارزیابی ریسک چیست؟..........................................................................................100
منابع احتراق..............................................................................................................................................................101
استمرار فرآیند – خوب است یا بد ؟ ........................................................................................................................102
تجهیز ایمنی نادرست................................................................................................................................................103
نشتی های بزرگ و حوادث زیست محیطی..............................................................................................................104
عملکرد ایمنی فرآیند را چگونه اندازه گیری می کنید ؟ ........................................................................................105
ایمنی شغلی را فراموش نکنید..................................................................................................................................106
آیا حوادث گذشته را دوباره زنده می کنیم ؟ ...........................................................................................................107
خوردگی در زیر عایق کاری ......................................................................................................................................108
خطر اکسید کننده های قوی ....................................................................................................................................109
عملیات بهره برداری در هنگام تعطیلات رسمی......................................................................................................110
تجهیزات الکتریکی در محوطه های خطرناک..........................................................................................................111
قدرت هوا ! .................................................................................................................................................................112
آیا پمپ آب منفجر می شود ؟ ..................................................................................................................................113
یادآوری حادثه پایپر آلفا ( 114........................................................................................................... ) Piper Alpha
چرا این ولو باز نمیشه ؟.............................................................................................................................................115
در شیرهای کاهنده فشار ( شیر اطمینان ) Bonnetباید بسته باشد یا باز ؟ ......................................................116
آیا تاکنون صدای باز و بسته شدن ولو ایمنی کاهش فشار را شنیده اید؟ .............................................................117
آیا علائم و نشانه ها شما را گیج کرده است ؟ ..........................................................................................................118
تکیه گاه تجهیزات چیست ؟.....................................................................................................................................119
ضبط و ربط و ایمنی ! ................................................................................................................................................120
آیا می توانید نواقص ایمنی را بیابید ؟......................................................................................................................121
تغییرات موقتی را مدیریت کنید ! ............................................................................................................................122
من چکار کنم؟ من فقط اپراتور هستم !....................................................................................................................123
خطرات کار گرم ! .......................................................................................................................................................124
آمادگی در شرایط اضطراری – فاجعه تایتانیک ......................................................................................................125
نیتروژن – خطر و حفاظت در برابر آن !....................................................................................................................126
یکپارچگی مکانیکی در هنگام نصب لوله های باریک ............................................................................................127
اگر مواد را بصورت اشتباهی در یک مخزن تخلیه کردید چه اتفاقی می افتد ؟ ....................................................128
129.........................................................................................................................Double Block and Bleed روش
یکپارچگی مکانیکی – پیچ ها خیلی کوتاه هستند !...............................................................................................130
چه اتفاقی می افتد وقتی برق قطع می شود ؟ .........................................................................................................131
..سرپوش ها و درپوش ها – بالاخره یک روز آنرا فراموش خواهید کرد ................................................................132
یک حادثه – سه نشریه.............................................................................................................................................133
خطرات شیلنگ های خرطومی .................................................................................................................................134
خطرات موجود در دستگاه ها و تجهیزات متروکه و بلا استفاده.............................................................................135
خطر آزاد شدن بخار قابل اشتعال در مناطق متراکم...............................................................................................136
نوبتکاری ! ..................................................................................................................................................................137
آیا برای مواجهه با حوادث طبیعی مهیا شده اید ؟ ..................................................................................................138
آزاد شدن مواد قابل اشتعال باعث انفجار در ساختمان شد !..................................................................................139
مقدار کمی مواد می تواند حوادث بدی را بدنبال داشته باشد! ...............................................................................140
از واکنش پذیری سیالات انتقال حرارت مطلع باشید..............................................................................................141
انفجار ابر بخار............................................................................................................................................................142
آیا خود را برای زمستان آماده کرده اید ؟................................................................................................................143
144........................................................................................................................................Actuator Valve حوادث
جابجایی و نگهداری مواد خطرناک...........................................................................................................................145
آیا " اطلاعات ایمنی فرآیند " را دیده اید؟ ............................................................................................................146
درس های زود هنگام از یک تراژدی ........................................................................................................................147
تجهیزات ایمنی منفعل ( غیر فعال ) ........................................................................................................................148
اسکلت های فلزی مقاوم در برابر آتش سوزی.........................................................................................................149
حفاظت در برابر حریق – ولوهای بدون فلنج پیچ بلند ...........................................................................................150
جانمایی تاسیسات.....................................................................................................................................................151
مبادا فراموش کنیم !..................................................................................................................................................152
خوردگی و فرسایش ..................................................................................................................................................153
154.................................................................................................................................................................... BLEVE !
سر ریز + منبع حرارتی = آتش سوزی مخزن ! ( بخش اول )..................................................................................155
سر ریز + منبع حرارتی = آتش سوزی مخزن ! ( بخش دوم ) .................................................................................156
هرگز خطر را ناچیز نشمارید !...................................................................................................................................157
در تنگناها و مشکلات اقتصادی ، ایمنی را فراموش نکنید! ....................................................................................158
درسهای بیشتری از آتش سوزی هنگام بارگیری ظروف.........................................................................................159
آتش سوزی در هنگام بارگیری ظرف قابل حمل !....................................................................................................160
آتش سوزی به علت تخلیه الکتریسیته ساکن ! ......................................................................................................161
انفجار یخچالهای آزمایشگاهی – طبقه بندی الکتریکی .........................................................................................162
یخ زدگی و سوراخ شدن لوله ، سبب آتش سوزی شد ! ..........................................................................................163
امنیت تاسیسات .......................................................................................................................................................164
اندازه گیری عملکرد ایمنی فرآیند...........................................................................................................................165
ایمنی فرآیند چیست ؟ .............................................................................................................................................166
سیلندر هالون تبدیل به راکت دمی شود ! ...............................................................................................................167
آیا شکر خطر انفجار دارد ؟.......................................................................................................................................168
خط لوله بنزین به دلیل فعالیتهای Constructionآسیب و آتش گرفت..............................................................169
آیا سیستم های Shutoffواقعا کار می کنند ؟ .......................................................................................................170
چگونه می توانید از Beaconاستفاده کنید ؟.........................................................................................................171
تخلیه الکتریسیته ساکن سبب آتش سوزی در مخزن نفتی شد............................................................................172
شکنندگی ناشی از برودت و استرس گرمایی ..........................................................................................................173
مخزنی که پرواز کرد!! ................................................................................................................................................174
پروانه کار گرم............................................................................................................................................................175
خطرات فضاهای سربسته ی موقت!..........................................................................................................................176
آقای سیب زمینی سقوط کرد !.................................................................................................................................177
ابزار دقیق – آیا تجهیزات ابزار دقیق می تواند شما را فریب دهد ؟ ......................................................................178
خطرات وکیوم ( مکش ) – مخازن تخریب شده .....................................................................................................179
180.................................................................. Pressure Relief Systems – Do you see any hazards here
181.................................................................................................................................................. Startup Hazards
182..................................................................................................................Toxic Reaction in Sewer is Fatal
183..................................................................................................................... Too many start-stop switches
184............................................................................................Chlorine transfer hose failure
185...........................................................................................Flammable gas in enclosed space = BOOM!
186......................................................................................................... Avoid improper fuel to air mixtures
187...................................................................................................................... Trees, Trees, Confusing Trees
188....................................................................................................... But the pressure rating was okay...!?
189......................................................................................................................................... Don’t pop your top..
190.................................................................................................................................................Dust did This ???
191............................................................................................................................ Simply Mixing Chemicals...
192................................................................................................ Static Electricity + Flammables + Air = ??
193................................................................................................................................Interlocked for a Reason
194......................................................................................................... A “ GOOD IDEA” CAN TURN BAD . . .
195................................................................................................................................................What? No Spark?
196........................................................................................................................................ Check the Clearance
آن یک پرنده است !، یک هواپیماست ! نه .....یک پمپ است.................................................................................197
198.............................................................................................................FASTER THAN A SPEEDING BULLET
199..........................................................................................................DON’T GET YOUR PIPES IN A TWIST
200........................................................................................................................... The cylinder that got away
201................................................................................................................................. LAYERS OF PROTECTION
202..............................................................................................................................................................Explosions
203........................................................Trace quantities of flammables can cause an event like this!
 


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت:09054820692 .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 122
  •   تعداد محصول: 37,315
  •   بازدید امروز : 4,179
  •   بازدید هفته گذشته: 179,225
  •   بازدید ماه گذشته: 407,559